SOLICITUDE DE ALTA DEMANDANTE

(dd/mm/aaaa)

Autorizo o tratamento dos datos en procesos de intermediación e de mellora da empregabilidade que desenvolva o Concello, incluíndo a cesión a terceiros que participen nestes procesos*.