Apoio á creación de empresas. Axudas á creación de Empresas.

 • Sensibilizacióan e motivación na cultura emprendedora.
 • Información e asesoramento na elaboración do plan de empresa e nos trámites de constitución. Titoría durante a posta en marcha e a consolidación da empresa.
 • Información e asesoramento sobre axudas e subvencións das diferentes administración.
 • Formación e consolidación da empresa.

Apoio ao sector empresarial. Axudas á contratación

 • Información e asesoramento xeral.
 • Información, asesoramento e acompañamento de axudas e subvencións das diferentes administracións.
 • Fomento da formación e cooperación empresarial.
 • consolidación do texido empresarial a través da mellora competitiva.
 • Desenrolo económico do municipio e captación de fondos finalistas.

Apoio ao sector comercial

 • Ordenación e modernización do sector comercial.
 • Fomento do comercio e asociacionismo.
 • Dinamización comercial.
 • Formación comercial.
 • Campañas de promoción.

Apoio ao desenvolvemento rural

 • Participación en programas de desenvolvemento rural.
 • Promoción do sector agrario e forestal.
 • Dinamización da contorna rural.
 • Apoio á diversificación da economía rural.

Enlaces

http://www.ccaarteixo.com
http://www.igape.es/axudas
http://www.ico.es/web/ico/home
http://www.updcoordinalocal.org
http://traballoebenestar.xunta.es
http://gdr29.blogspot.com
http://www.poligonosabon.org
http://www.bicgalicia.org/

Axudas municipais

< >