Atrás

RD-LEI 1/2015, medidas de emprego e seguridade social

RD-LEI 1/2015, medidas de emprego e seguridade social

 

(Real Decreto-Lei 1/2015, de 27 de febreiro, de mecanismo de segunda oportunidade, redución de carga financeira e outras medidas de orde social. BOE 28 de febreiro de 2015).

 

 

Puntos máis importantes (ámbito de emprego e seguridade social):

 

 

  • Mínimo exento de cotización á Seguridade Social para favorecer a creación de emprego indefinido (de 24 a 36 meses seguintes):

 

  • Se á contratación é a tempo completo, os primeiros 500 € quedarán exentos de cotización.
  • Se á contratación é a tempo parcial (polo menos 50%), reducirase proporcionalmente á redución da xornada.

 

 

  • Bonificación do 100% da cota de autónomos de ata 12 meses, por conciliación da vida profesional e familiar (coidado de menores de 7 anos ou maiores dependentes) vinculada á contratación dunha persoa a tempo completo ou parcial (mínimo 50%).

 

 

 

 

Máis información en:

CENTRO ARTEIXO INNOVACION

Concelleria de Promoción Económica e Turismo

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tfº981640572.

 

 

Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf