Atrás

AXUDAS DO IGAPE PARA NOVOS EMPRENDEDORES

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DO IGAPE PARA NOVOS EMPRENDEDORES

 

 

Resolución do 19 de decembro de 2014 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as  bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende). (DOG nº248, do 29 de decembro 2014).

 

OBXECTO

 

Proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en bens de equipamento en xeral ligados directamente ao proceso produtivo ou ao servizo prestado, de entre 25.000 € e 150.000 €.

 

BENEFICIARIOS

 

Autónomos e pequenas e medianas empresas.

 

PRAZO DE SOLICITUDES

 

As axudas previstas neste programa poderán solicitarse desde o día 2 de xaneiro de 2015 e rematará o 2 de febreiro de 2015.

 

Máis información en:

CENTRO ARTEIXO INNOVACION

Concelleria de Promoción Económica e Turismo

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tfº981640572.

 

Enlace:

/documents/20182/0/AnuncioO92-171214-0001_gl.pdf/1ed5b950-1f08-461f-90d6-7392658ef980